Dim ond drwy gerdded ar draws y cwrs golff neu drwy ddod i mewn ar gwch y cyrhaeddwch chi gilgant euraid traeth Porthdinllaen. Mae’r dafarn wedi bod yn gweini peintiau ac yn cynnig croeso cynnes ers 1842 – ac mae’n symbol addas iawn o wlad ble gall pob pant yn y ffordd a chilfan ar hyd yr arfordir ddatgelu cyfrinach newydd.

couple sat drinking on a wall looking out to sea outside Ty Coch Inn Porthdinllaen
Man looking out to sea from a rock at Ty Coch Inn, North Wales
Tafarn Tŷ Coch Inn, Penrhyn Llŷn.

Does dim prinder o leoedd ble cewch eich ysbrydoli i godi gwydraid i’ch amgylchfyd yng Nghymru, o draethau fel darlun sy’n denu mwy o forloi na phobl (meddyliwch am Gwmtudu, ger Ceinewydd) i adfeilion cestyll fry ar greigleoedd. Mae yma ddigonedd o drefi bywiog, â’u marchnadoedd prysur, a dinasoedd ble mae’n hawdd colli gafael ar amser wrth i chi grwydro’r amgueddfeydd, yr orielau a’r siopau unigryw.

Group of friends walking through Cardiff Victorian Arcades
Arcêds siopa Fictorianaidd, Caerdydd.

Ansicr ble i ddechrau? Mae Ffordd Cymru’n cynnwys tri llwybr gyrru sy’n arddangos y gorau am Gymru. Dewiswch Ffordd y Gogledd os ydych chi eisiau profiad yn llawn bwyd a blas. Gwibiwch heibio i winllannoedd, bragdai bychan, bwytai seren Michelin a bistros glan-môr wrth i chi ymlwybro ar hyd ffordd fasnachu hynafol i gyfeiriad Ynys Môn. Ar ben eich taith, gallwch wledda ar gregyn gleision, cimwch ffres o’r môr a bara poeth o’r popty.

Mae Ffordd yr Arfordir yn llwybr syfrdanol o hardd sy’n crwydro heibio i drefi glan-môr a thraethau dirgel Bae Ceredigion. Cewch ddigon i danio’r dychymyg yma, o gestyll deniadol Cricieth a Harlech i’r trenau stêm bach sy’n pwffian ar hyd Rheilffordd Cwm Rheidol.

Does dim angen gwneud y cyfan ar unwaith."

Image of Three Cliffs Bay taken from dunes looking out at the Three cliffs and the sea
Portmeirion aerial view
Bae'r Tair Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr a Portmeirion

Mae’r llwybr gyrru olaf, Ffordd Cambria, yn mynd fel cyllell drwy fenyn drwy galon Cymru o Gaerdydd i Landudno, gan gyflwyno arlwy sy’n cynnwys fforestydd dudew, llynnoedd eang a’r cyfle i ymweld â threfi marchnad tlws fel y Fenni a Chrughywel. Dyma’r daith berffaith ar gyfer unrhyw un sydd am lenwi’i ysgyfaint ag awyr iach. Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eryri yw dau o feysydd chwarae antur gorau byd natur, gyda digonedd o gyfle i gerdded, seiclo a marchogaeth, waeth pa mor ffit neu uchelgeisiol – neu beidio – ydych chi.

Does dim angen gwneud y cyfan ar unwaith. Hyd yn oed mewn penwythnos, gallech anelu am Benrhyn Gŵyr – bys o arfordir mor hardd mai dyma’r ardal gyntaf ym Mhrydain i’w phennu’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Brin bum milltir o'r ddinas, mae’n hawdd cyrraedd yno o ganol Abertawe. Ond cofiwch bicio i weld Man Geni a Chartref Teuluol Dylan Thomas yn 5 Cwmdonkin Drive, Abertawe, yn ardal yr Uplands o’r ddinas cyn ei gadael. Yn y tŷ cyffredin hwn y treuliodd y bardd ei blentyndod ac mae’n cynnig cipolwg diddorol i ni ar fywyd Cymru yn yr oes Edwardaidd.

Aerial view of red Aston Martin driving through Great Orme, North Wales
Aerial view of Worm's Head at low tide near Rhossili
Aerial view of road through Abergavenny
Y Gogarth, ger Llandudno; Pen Pyrod, Penrhyn Gŵyr; golygfa o'r awyr ger Y Fenni.

Mae treulio penwythnos ym mhrifddinas ieuengaf Ewrop, Caerdydd, hefyd yn werth chweil bob amser. Gadawyd ôl pob oes ar y ddinas, o waith cerrig y Rhufeiniaid, sy’n dal yn amlwg yn waliau Castell Caerdydd, i’r arcêds Fictoraidd gyda’u lliaws siopau a chaffis annibynnol. Ochr yn ochr â’r hynafiaethau hyn mae nodweddion mawr cyfoes fel Stadiwm Principality, fel llong ofod wen ynghanol y ddinas. Mae Bae Caerdydd yn llawn o bensaernïaeth newydd, nodedig, gan gynnwys adeilad y Senedd (cartref Llywodraeth Cymru) a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r dewis yr un mor eang wrth i chi geisio penderfynu ble i orffwyso dros nos. Sba pum seren neu wely a brecwast clyd ar lan y môr? Gwyliau fferm, pentref gwyliau neu wersylla? A fyddai’n well gennych ddeffro dan ganfas iyrt, ac arogleuon marwydos y tân ar yr awel, ynteu glywed tonnau bach Camlas Mynwy ac Aberhonddu’n llepian ar hyd ochr eich cwch?

Pierhead building and Millennium Centre in Cardiff Bay. Image taken from Barrage side of the bay under moody skies
Bae Caerdydd.

Gall y gwir anturiaethwr dreulio noson yn llythrennol uwchlaw’r tonnau, mewn ‘portaledge’, math o babell sy’n hongian wrth raffau ar glogwyn, a ddyfeisiwyd gan ddringwyr ar gyfer gorffwys ar ddringfeydd hir. Ond nid un ffordd sydd o brofi Cymru. Mae digon o brofiadau newydd i bara bywyd - ac fe gewch chi fod yn awdur eich epig eich hun.

outside of yurt
inside of yurt
Llety yn Fforest, Aberteifi.

Straeon cysylltiedig