Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb isod, yna ewch i’n tudalen ar gyfer cysylltu i roi gwybod i ni. 

Ynglŷn â Chymru

A yw Cymru’n wlad?

Er bod Cymru’n rhannu ffin â Lloegr, ac yn rhan o Brydain Fawr, mae Cymru’n wlad ynddi’i hun.  

Ar 18 Medi 1997, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid datganoli yng Nghymru. Rhoddodd hyn yr hawl i Gymru wneud is-gyfreithiau eilaidd sy’n effeithio arnom yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 1998.  Yn 2006, rhoddodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 bwerau ychwanegol i Gymru.

Darllenwch fwy am Gymru yn adran 'Ynglŷn â' y wefan.

 

Ymweld â Chymru

Beth ydy’r gwahanol ffyrdd o gyrraedd Cymru?

Mae cysylltiadau da rhwng Cymru a gweddill y DU yn ogystal ag Iwerddon a thir mawr Ewrop, boed hynny ar y ffordd, y rheilffordd, ar y môr neu drwy’r awyr.

Darllenwch ein canllaw i dderbyn gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â theithio i Gymru.

Os ydych yn byw tu allan i’r DU mae’n bosib y byddwch angen fisa o’r DU er mwyn ymweld a Chymru. Mae Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig ac o’r system visa a mewnfudo sy’n gweithredu ar draws y DU. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach, lle gewch ganllawiau uniongyrlchol ynglŷn ag ymweld a’r DU ar ôl Brexit.

Rwyf yn byw dramor fel arfer ond ar hyn o bryd rwy’n gweithio/astudio yn Lloegr/yr Alban a hoffwn ddod i Gymru ar daith diwrnod/am wyliau - a oes angen visa ychwanegol arnaf?

Nid oes angen visa ychwanegol. Gallwch ymweld â Chymru cyn belled â bod dyddiadau eich visa yn ddilys. Caiff visas eu rhoi i’r Deyrnas Unedig gyfan. Nid oes rheolau croesi ffiniau rhwng Lloegr a Chymru.

Os ydych yn bwriadu hedfan i Gymru o rannau eraill o’r DU, bydd angen i chi ddangos dogfen adnabod gyda ffotograff cyn gallu mynd ar eich taith.

Sut allaf gael llyfryn gwybodaeth am Gymru?

Mae Croeso Cymru yn cynnig llyfrynnau y gellir eu lawrlwytho am Gymru i ymwelwyr a lleoliadau ar draws Cymru.

Darllenwch fwy am ymweld â Chymru yn adran 'Ymweld' y wefan.

Byw, Gweithio ac Astudio yng Nghymru

Rwyf eisiau astudio yng Nghymru. Alla i wneud cais?

Ewch i Astudio yng Nghymru am ragor o wybodaeth am brifysgolion yng Nghymru.

Alla i ddod i fyw yng Nghymru?

Mae Cymru yn wlad groesawgar a gobeithiwn fod y wefan hon yn cynnig ysbrydoliaeth a gwybodaeth i chi ynghylch byw a gweithio yng Nghymru, yr economi, ein diwylliant a gwybodaeth am ein cymunedau unigryw.

Os ydych yn byw tu allan i’r DU mae’n bosib y byddwch angen fisa o’r DU er mwyn ymweld a Chymru. Mae Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig ac o’r system visa a mewnfudo sy’n gweithredu ar draws y DU. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach, lle gewch ganllawiau uniongyrlchol ynglŷn ag ymweld a’r DU ar ôl Brexit.

Rydw i eisiau sefydlu Busnes yng Nghymru / ehangu fy musnes yng Nghymru – allwch chi helpu?

Mae yna nifer o resymau gwych dros sefydlu neu ehangu eich busnes yng Nghymru.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan o fewn yr adran ar yr Economi. Dewis arall fyddai mynd i wefan Trade and Invest Wales am fanylion pellach.

Hoffwn gymorth ariannol personol – allwch chi helpu?

Ewch i dudalennau we Ysgoloriaethau Astudio yng Nghymru am fanylion o’r math o gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Os ydych yn rhedeg busnes, efallai eich bod yn gymwys am gymorth busnes; ewch i wefan Busnes Cymru am ragor o fanylion.

Hoffwn wneud cais am swydd yng Nghymru, beth sydd angen i fi ei wneud?

Mae yna amrywiaeth eang o swyddi yng Nghymru, o gwmnïau amlwg ym maes Gwyddorau Bywyd a Thechnoleg, i arloeswyr ym maes Ynni a’r Amgylchedd a Thwristiaeth. Mae mwy o wybodaeth am ein diwydiannau allweddol ar wefan Trade Invest Wales.

Os ydych yn byw tu allan i’r DU, efallai y bydd arnoch angen visa i’ch galluogi i weithio yng Nghymru.

Mae Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig ac o’r system visa a mewnfudo sy’n gweithredu ar draws y DU. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach, lle gewch ganllawiau uniongyrlchol ynglŷn ag ymweld a’r DU ar ôl Brexit.

Darllenwch fwy am fyw a gweithio yng Nghymru ar adran 'Bywyd' ac 'Economi' y wefan.

Allwn ni eich helpu?

Allwch chi fy helpu gyda fy mhrosiect ysgol?

Os ydych yn chwilio am wybodaeth i’ch prosiect ysgol, mae croeso i chi chwilio ein gwefan am wybodaeth a syniadau.

Os ydych yn byw y tu allan i’r DU ac eisiau gwybod mwy yna cysylltwch â ni.

Allwch chi gyfieithu rhywbeth i’r Gymraeg i fi?

Allwn ni ddim helpu gyda chyfieithiadau, fodd bynnag mae gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru restr o gyfieithwyr.

Mae gwefan Busnes Cymru yn darparu ’adnoddau i gefnogi busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg.

Allwch chi fy helpu i ganfod fy nghyndeidiau o Gymru?

Nid oes gennym yr arbenigedd i helpu unigolion i chwilio. Fodd bynnag, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw’r brif ganolfan ar gyfer Hel Achau Teuluol  yng Nghymru. Mae yno gofnodion sylweddol gan gynnwys cofnodion cyfrifiadau, cofnodion profiant, cofnodion Anghydffurfiaeth a mapiau degwm.

Allwch chi hysbysebu fy nigwyddiad ar Wales.com?

Nid ydym yn rhestru digwyddiadau ar Wales.com. Fodd bynnag, mae’n bosibl rhestru digwyddiadau twristiaeth ar CroesoCymru.com os yw’r digwyddiadau hynny’n bodloni’r Meini Prawf Digwyddiad.

Rwyf wedi ysgrifennu llyfr/drama/cerddoriaeth am Gymru. Allwch chi ei hysbysebu ar Wales.com?

Allwn ni ddim hysbysebu unrhyw eitemau i’w gwerthu’n fasnachol ar ein gwefan. Os hoffech wybodaeth am farchnata cynnyrch yng Nghymru, neu fentro i farchnad dramor, ewch i wefan Busnes Cymru am ragor o wybodaeth.