Fel pob gwlad, mae Cymru yn wynebu nifer o heriau, megis newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldeb iechyd, a swyddi a thwf. Er mwyn rhoi ansawdd bywyd da i genedlaethau cyfredol ac i’r dyfodol, mae angen i bawb fod yn gyfrifol am effaith hirdymor y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud.

Gyda’r heriau hyn mewn golwg, mae Cymru yn gwneud pethau yn wahanol, i greu dyfodol ffyniannus, iach, cyfartal a chadarn, i’n gwlad ac i’r byd.

Mae ein nodau uchelgeisiol yn ysbrydoli llywodraethau o amgylch y byd, a sefydliadau megis Y Cenhedloedd Unedig, a ddywedodd: “gobeithiwn y bydd yr hyn y mae Cymru yn ei wneud heddiw, y bydd y byd yn ei wneud yfory.”

Derek Walker standing by a gate.
Derek Walker, Future Generations Commissioner

Gwneud newidiadau

Mae gwneud Cymru yn wlad fwy cydlynus yn golygu helpu cymunedau i gyd-fyw a deall ei gilydd. Yng Ngwent mae’r prosiect Ffrind i Mi a redir gan y bwrdd iechyd lleol yn cefnogi pobl sy’n teimlo’n unig neu ar eu pennau eu hunain i ailgysylltu â’u cymuned. Ac yn Aberhonddu, mae cartrefi gofal yn gweithio gydag ysgolion lleol i gysylltu cenedlaethau hŷn ac iau trwy arddio.

Mae cyrff cyhoeddus yn newid y ffordd y maen nhw’n meddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i helpu i atal problemau cyn iddynt godi. Mae gwasanaethau cyhoeddus yn dechrau gweithio’n agosach gyda phobl a chymunedau i’n helpu ni i greu’r Gymru yr ydym ei heisiau, yn awr ac yn y dyfodol.

Er enghraifft, Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n darparu ein rhwydwaith trafnidiaeth. Mae’n gyrru agenda cenedlaethau’r dyfodol ymlaen ar raddfa genedlaethol trwy ddatblygu cadwyn gyflenwi er budd cymunedau Cymru ac yn hyrwyddo cynaliadwyedd hirdymor. Mae hyn yn golygu gosod cyfrifoldebau ar ei gontractwyr yn ymwneud â chyflogaeth foesegol, lleihau gwastraff a datgarboneiddio. Mae TrC hefyd yn buddsoddi mewn trenau mwy ecogyfeillgar a fydd yn cael eu datblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan ddisodli’r fflyd gyfredol.

A view over mountains and lakes.
Yr Wyddfa, Snowdonia National Park

We have also switched our evaluation process to one based on well-being, rather than GDP. So government and public bodies must, by law, deliver decent work opportunities and a low carbon society. We have a new transport strategy, and there’s a plan to move 45% of all journeys taken in Wales to either public transport, or to be taken on foot or by bicycle.

When I took on the role of Commissioner, I set out an ambition for Wales to really feel different. I want people to arrive here and for it to feel like a breath of fresh air. For visitors to feel there’s something unique about this country, where we put the well-being of our people and planet first. 

After the act launched here, parliaments in Scotland, Ireland and Japan worked on introducing similar types of legislation. And the UN Secretary General endorsed a proposal for a special envoy for future generations, citing Wales as an inspiration. 

From Wales to the world — o’n bro i'r byd — the act offers a huge opportunity for us to make a long-lasting, positive change. To avoid further harm from the climate and nature emergencies, and ensure future generations can thrive, we need urgent and transformational change. I believe Wales is the perfect place to show what’s possible. 

A view looking up at tall trees against the sky.
Wind farm on land next to a lake.
Coed y Brenin Forest Park, North-West Wales and Pen y Cymoedd Wind Farm, South Wales

Finding solutions fast

During his first year in the role of Future Generations Commissioner, Derek launched a new strategy, Cymru Can. Its aim is to up the scale and quicken the pace at which the principles of the Future Generations Act are implemented across government bodies in Wales.

Taking place across a seven-year period, between 2023 and 2030, the new campaign will focus on five main areas within the wider framework of the act, ensuring the legislation: improves people’s everyday lives; responds to the climate and nature emergencies; does more to prevent ill health; works to establish a well-being economy; and protects and enhances culture and the Welsh language. 

A child waving the Welsh flag on a beach.
Whitesands Beach, West Wales

Closing the gap between aspiration and delivery

People, including myself, are proud of the Well-being of Future Generations Act and our well-being goals – but we must push harder to ensure they’re better implemented to make more positive change in people’s daily lives, now and in the future.

We need urgent and transformational change, with joined-up and long-term solutions to problems like the climate and nature emergencies, inequality and poverty and it’s not happening at the pace and scale we need it to – it’s my job to work with others to find better ways to support that change.

Our seven well-being goals

The Well-being of Future Generations Act set out seven clear goals. And because everything’s connected, our public bodies must work to achieve all of them. 

A prosperous Wales. 

A resilient Wales. 

A more equal Wales. 

A healthier Wales. 

A Wales of cohesive communities. 

A Wales of thriving culture and vibrant Welsh language. 

A globally responsible Wales.

Find out more: futuregenerations.wales

Straeon cysylltiedig