Hanes Llwybr Arfordir Cymru

Mae crwydro glannau môr wedi bod yn ddifyrrwch poblogaidd yng Nghymru ers tro. Cyn prosiect llwybr yr arfordir, roedd y wlad yn gartref i nifer o lwybrau pwrpasol, pell a oedd yn cofleidio’r arfordir, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro (a agorwyd yn ôl yn 1970) a Llwybr Arfordir Ynys Môn (cwblhawyd yn 2006).

Ond, yn niwedd y 2000au, lluniwyd cynllun i gysylltu’r llwybrau presennol hyn ynghyd i ffurfio un llwybr cerdded di-dor ar hyd holl arfordir Cymru – y llwybr troed cyntaf yn y byd i gynnwys holl arfordir gwlad.

Golygfa o'r awyr o benrhyn gwyrdd wedi'i amgylchynu gan fôr glas
Llwybr Arfordir Cymru yn mynd ar dro o amgylch Bae Langland yn ardal Gŵyr  

Ym mis Mai 2012, agorodd Llwybr Arfordir Cymru i’r cyhoedd. Yn ymestyn dros 870 milltir (1400km), mae’r llwybr yn cychwyn ar ffin gogledd-ddwyrain Lloegr, ger tref y Fflint (ar gyrion dinas Caer yn Lloegr), ac yn olrhain traethlin hardd Cymru o amgylch y wlad, gan orffen yn nhref Gymreig Cas-gwent, ar ffin de-ddwyrain Lloegr.

Er y byddai’r daith seismig hon yn fwy na digon ar gyfer meidrolion, gall y cerddwyr mwyaf cadarn gyfuno Llwybr Arfordir Cymru â Llwybr Clawdd Offa (177 milltir/285km), sy’n rhedeg ochr yn ochr â ffin Lloegr, i greu cylchdaith 1047 milltir epig (1685km) o amgylch cylchedd cyfan Cymru.

Taith Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi’i rannu’n wyth rhan, sy’n amrywio mewn pellter o 68 i 182 milltir (109 i 293km). Yn hytrach na mynd i’r afael â’r pellter cyfan ar yr un pryd, a all gymryd rhwng 7 a 12 wythnos i’w orffen, mae cerddwyr fel arfer yn dewis gwneud un rhan ar y tro, gyda phob un yn cymryd tua wythnos i’w chwblhau (er y gall rhai darnau hirach gymryd hyd at bythefnos neu fwy, yn dibynnu ar gyflymder).

 

Arwyddbost pren gyda bathodyn Llwybr Arfordir Cymru arno, yn erbyn cefnlen o fôr glas ac arfordir
Mae cyfeirbwyntiau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru i gyd

Rhan 1: Arfordir Gogledd Cymru ac Aber Afon Dyfrdwy

Wrth gerdded y llwybr yn wrthglocwedd (o'r gogledd i'r de), mae rhan gyntaf y llwybr yn ymdroelli ar hyd arfordir gogledd Cymru am 81 milltir (132km). Gan ddechrau ar y ffin â Lloegr, mae’r llwybr yn mynd heibio trefi’r Fflint, sy’n gartref i adfeilion un o’r cestyll cyntaf a godwyd gan Edward I yn ystod ei oresgyniad o Gymru yn y 13eg ganrif, a Llandudno, cyrchfan glan môr Fictoraidd gyda phier o’r 19eg ganrif a chysylltiad – ychydig yn amwys – ag Alys yng Ngwlad Hud, cyn cyrraedd Bangor, a ystyrir fel y ddinas hynaf yng Nghymru. Heddiw mae’n cynnwys tafarndai clyd, eglwys gadeiriol sy’n dyddio’n ôl i’r 6ed ganrif, ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Storiel, sy’n canolbwyntio ar hanes y rhanbarth.

 

Teulu’n archwilio adfeilion hen gastell mawreddog
Castell y Fflint yw un o'r tirnodau mawr cyntaf y bydd cerddwyr yn ei weld ar hyd y llwybr

Rhan 2: Ynys Môn

Mae'r rhan hon o'r llwybr yn ffurfio cylch 135 milltir (217km) o amgylch Ynys Môn. Gan ddechrau ym Mhorthaethwy, â’i phont a ddyluniwyd gan y peiriannydd sifil enwog Thomas Telford (sy’n adnabyddus am Draphont Ddŵr Pontcysyllte, a restrir gan UNESCO), mae’r llwybr yn mynd tua’r dwyrain, gan fynd heibio Castell Biwmares o’r 13eg ganrif, ac yna tua’r gogledd, gan weld golygfa anhygoel Goleudy Ynys Lawd, sydd i’w weld yn aml mewn ffotograffau, ac a saif yn falch ar gornel gogledd-orllewin Cymru. O’r fan hon, mae’r llwybr yn troelli’n ôl i lawr i’r de, gan ymylu ar nifer o draethau euraidd sy’n berffaith i ymdrochi ynddynt ar ddiwrnod o haf, cyn cyrraedd yn ôl yn y Fenai.

Goleudy ar ddiwedd penrhyn gwyrdd o dir wedi'i amgylchynu gan fôr disglair
Mae Goleudy Ynys Lawd yn sefyll ar drwyn creigiog ger Caergybi.

Rhan 3: Penrhyn Llŷn ac Arfordir Eryri

Yn 167 milltir (264km), mae trydedd ran Llwybr Arfordir Cymru yn un o'r rhai hiraf. Gellir dadlau hefyd mai dyma’r rhan brydferthaf, gan ddifetha cerddwyr gyda thirweddau godidog Eryri a Phenrhyn Llŷn gwyllt a hardd, sy’n ymestyn tua’r gorllewin i Fôr Iwerddon.

Gan ddechrau ychydig y tu allan i Fangor, mae’r daith yn dilyn llwybr pererindod hynafol ar hyd arfordir gogleddol Llŷn i fynachlog sydd bellach yn adfail ar Ynys Enlli ym mhen gorllewinol y penrhyn. Yna mae’r llwybr yn mynd ar dro, gan fynd heibio pentrefannau arfordirol bach fel Aberdaron, a chyrchfannau glan môr ffasiynol fel Abersoch, cyn cyrraedd hen borthladd llechi Porthmadog a mynd tua’r de i lawr Arfordir Eryri i Fachynlleth, cartref Amgueddfa Celf Fodern Cymru a gŵyl gomedi flynyddol eithaf gwahanol.

 

Golygfa fynyddig werdd arw wedi'i lleoli wrth ymyl golygfa o fôr glas
Mae rhan Penrhyn Llŷn o’r daith yn dilyn llwybr pererindod hynafol

Rhan 4: Ceredigion

Mae rhan pedwar o Lwybr Arfordir Cymru yn daith gerdded syml ar hyd yr arfordir o Fachynlleth i Aberteifi, sy'n gyfanswm pellter o 75 milltir (119km). Er ei bod yn rhan gymharol fyr o’r llwybr, mae nifer o drefi swynol yn galw ar gerddwyr i aros ychydig yn hwy, gan gynnwys Aberystwyth, un o drefi prifysgol gwych Cymru, Aberaeron, gyda’i harbwr yn cynnwys bwytai a theithiau cychod i weld dolffiniaid, a Cheinewydd, cymuned bysgota eithriadol o hardd a fu’n gartref ar un adeg i’r bardd o Gymro, Dylan Thomas (dywedir bod y dref wedi chwarae rhan fawr wrth ysbrydoli un o weithiau mwyaf adnabyddus y bardd, Under Milk Wood).

Ardal arfordirol glan môr gyda hen adeiladau Fictoraidd ar hyd glan y môr
Cwch hwylio ar y môr gydag arfordir o dai lliwgar i fyny allt werdd yn y cefndir
Mae trefi Aberystwyth a Cheinewydd yn denu cerddwyr i aros ychydig yn hwy

Rhan 5: Llwybr Arfordir Sir Benfro

Llwybr Arfordir Sir Benfro yw'r hiraf (182 milltir/291 km) ac efallai'r rhan fwyaf poblogaidd o Lwybr Arfordir Cymru, ar ôl denu cerddwyr sydd â lle yn eu calon am awel y môr, ers iddo gael statws 'Llwybr Cenedlaethol' yn 1970. Mae’r llwybr yn troi o amgylch pentir garw Sir Benfro, gyda golygfeydd ar y ffordd yn cynnwys Morlyn Glas Abereiddi, hen bwll chwarel sydd bellach wedi’i droi’n bwll môr agored, Eglwys Gadeiriol hudolus Tyddewi, safle claddu nawddsant Cymru, a Dinbych-y-pysgod, y mae ei glan y môr o liwiau pastel a thafarndai wedi dod yn fan aros poblogaidd parhaol i genhedlaeth o gerddwyr. Ychydig o gwmpas y pentir mae Amroth, sy'n nodi diwedd y darn hwn o'r llwybr.

Golygfa o Gadeirlan Tyddewi, Sir Benfro
Teulu yn cerdded gyda babi mewn coetsh ar hyd ochr traeth, gyda chychod wedi’u clymu ar y tywod a thai lliwgar yn y cefndir
Yn cynnwys llefydd fel Tyddewi a Dinbych-y-pysgod, mae rhan Sir Benfro o’r llwybr yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd gyda cherddwyr.  

Rhan 6: Sir Gaerfyrddin

Rhan Sir Gaerfyrddin yw'r fyrraf o'r wyth rhan o Lwybr Arfordir Cymru, gan gwmpasu 68 milltir (108 km) i gyd. Gan fynd o amgylch Bae Caerfyrddin, mae'n mynd heibio mannau nodedig gan gynnwys Traeth Pentywyn, lle torrwyd record gyrru cyflymder tir bum gwaith yn y 1920au, tref gastellog Talacharn, cyrchfan arall Dylan Thomas, lle mae'r bardd Rhamantaidd wedi'i gladdu a lle saif ei sied ysgrifennu o hyd yn edrych dros yr afon, ac ym mhen deheuol y rhan hon o’r daith, mae Canolfan WWT Gwlyptir Llanelli, hafan 50 erw i adar, gan gynnwys glas y dorlan, crëyr bach a chnocellod y coed.

Hen dŷ gwyn ar lan clogwyn yn edrych dros aber
Pobl yn cerdded heibio adfail hen gastell mawr
Roedd y bardd o Gymro, Dylan Thomas, yn byw mewn tŷ cychod yn edrych dros yr afon, yn nhref gastellog Talacharn.

Rhan 7: Gŵyr a Bae Abertawe

Gan ddechrau ychydig filltiroedd i'r de o Lanelli, mae rhan 69 milltir (111km) Gŵyr a Bae Abertawe o Lwybr Arfordir Cymru yn gwasanaethu fel taith o amgylch rhai o hoff draethau Cymru. Ymhlith yr arosfannau hanfodol ar gyfer y rhai sy’n hoff o’r tywod mae Rhosili, enw sy’n codi’n gyson mewn arolygon barn ‘traeth gorau’ Prydain, prydferthwch Bae y Three Cliffs, gyda thwyni tywod a chlogwyni calchfaen yn gefnlen iddo, a childraeth Langland, gyda’i res o gytiau traeth hardd a’r brasserie ger ochr y tywod. Mae caffis, tafarndai a phier hanesyddol y Mwmbwls yn ychwanegu swyn trefol, fel y mae glan môr Abertawe, y mae cerddwyr yn mynd heibio iddo cyn dilyn llwybr yr arfordir i’r de tuag at dref ddiwydiannol Port Talbot.

Unigolyn yn cludo babi ar ei gefn, yn sefyll ar lwybr cerdded yn edrych dros draeth pell
Mae Rhosili yn aml ar frig arolygon barn o draethau gorau'r DU.

Rhan 8: Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren

Efallai mai rhan olaf y llwybr yw’r un mwyaf amrywiol, gyda’r daith 97 milltir (157km) yn cychwyn ar draethau syrffio poblogaidd Porthcawl, sef Rest Bay a Thraeth Coney, cyn troelli drwy Ynys y Barri, o amgylch glan môr Penarth – gan fynd heibio pier Fictoraidd y dref yn sydyn – ac ar draws llwybr cerdded y morglawdd i strydoedd prysur prifddinas Cymru, Caerdydd. O’r fan hon, mae’n daith syth tuag at y ffin â Lloegr, gan groesi Afon Wysg yng Nghasnewydd, pasio Pont Tywysog Cymru, a gorffen y daith gerdded dros y tir i’r dwyrain o Gas-gwent.

Pobl yn cerdded ar hyd llwybr gyda dŵr ac adeiladau mawr yn y pellter
Mae Llwybr Arfordir Cymru yn croesi llwybr cerdded y morglawdd i Fae Caerdydd.

Cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Mae cyfeirbwyntiau ar Lwybr Arfordir Cymru i gyd, gyda cherddwyr yn cael eu harwain gan arwyddion yn darlunio cragen wen gyda chynffon y ddraig ar gefndir melyn neu las, gyda’r geiriau Llwybr Arfordir Cymru wedi’u hysgrifennu o’i hamgylch.

Mae cyfres o arweinlyfrau swyddogol hefyd ar gael i gynorthwyo cerddwyr ar y llwybr, gydag awgrymiadau o deithiau a disgrifiadau manwl o'r llwybr. Mae Ap Llwybr Arfordir Cymru am ddim hefyd yn darparu gwybodaeth i gerddwyr, gydag arddangosfeydd realiti estynedig a chlipiau sain yn ymchwilio i hanes safleoedd nodedig a thirnodau ar hyd y llwybr.

Mae llety, ar ffurf meysydd gwersylla a gwestai, ar gael ar hyd y llwybr, yn ogystal â gwasanaethau trosglwyddo bagiau. Adnodd defnyddiol arall yw'r ap Refill am ddim, sy'n hysbysu cerddwyr am leoliadau ar y llwybr sy'n hapus i ail-lenwi eu cynhwysydd dŵr am ddim, gan leihau'r ddibyniaeth ar boteli plastig, sy'n niweidio'r amgylchedd.

Golygfa arfordirol gyda môr glas a thywod drws nesaf i fynydd gwyrdd
Gall llwybr yr arfordir gymryd dau i dri mis i’w gerdded i gyd.

Straeon cysylltiedig

Llyn prydferth wedi’i amgylchynu gan fynyddoedd mawr gwyrdd

Mannau gwyrdd gwarchodedig Cymru

Oeddech chi’n gwybod bod Cymru yn gartref i dri pharc cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol? Dyma gipolwg ar ein mannau gwyrdd gwarchodedig.

Mynydd o lechi ym mlaen y llun, â thai teras a mynyddoedd pell yn y cefndir

UNESCO – Treftadaeth y Byd yng Nghymru

Mae Cymru bellach yn ymfalchïo mewn pedwar Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Dyma gyflwyniad i’r pedwar ynghyd â manylion am pam fod pob un mor bwysig i hanes Cymru, a’r byd yn ehangach.

Llun gyda’r nos o lyn a mynyddoedd gydag awyr serennog yn y cefndir

Syllu i entrychion Cymru

Gyda thri Lle Awyr Dywyll Rhyngwladol gwarchodedig o fewn ei ffiniau, mae Cymru bellach yn un o’r cyrchfannau gorau yn y byd ar gyfer syllu ar y sêr.