Cyn-chwaraewr ac arwr rygbi undeb Cymru, Shane Williams, sy’n sôn am ei yrfa, y llefydd sy’n agos at ei galon a beth mae Cymru yn ei olygu iddo.

Does unman yn debyg i gartref

Rydw i wedi byw yng Nghymru erioed, yn Nyffryn Aman. Er mai dyma lle rydw i’n ei alw’n gartref, rydw i’n dal i’w ystyried yn un o fy hoff lefydd yng Nghymru. Rydw i’n mwynhau’r heddwch a’r distawrwydd – mae gennych chi’r Mynyddoedd Du ar y naill ochr a Mynydd y Betws ar y llall. Pan edrychwch chi o’ch cwmpas, rydych chi’n ddwfn yn y dyffryn ac mae rhywbeth yn arbennig am hynny i mi.

Shane Williams yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane Williams yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys

Mae’n debyg fy mod i’n caru’r lle gan imi gael fy magu â chymaint i’w wneud gartref. Rydw i’n mynd allan ar y beic ac yn beicio draw i Langadog neu Lanymddyfri a chan fod cyn lleied o draffig mae’n teimlo’n ddiogel, sy’n ei gwneud hi’n hyd yn oed haws mwynhau’r golygfeydd. Ac os nad yw hynny’n ddigon, rydw i’n byw ugain munud i ffwrdd o’r môr, boed hynny yn Abertawe neu’r Mwmbwls. Yn blentyn, roeddwn i’n arfer mynd yno i gael hufen iâ – beth bynnag fo’r tywydd. Rydw i’n dal i ymweld â’r arfordir yn aml gyda fy nheulu. Rydw i’n credu ei bod hi’n hawdd ei gymryd yn ganiataol, ond rydw i wrth fy modd yn ei gael ar stepen fy nrws.

Cymru, â’i diwylliant cyfoethog ac wrth gwrs mae’n wlad sy’n hoff iawn o’i rygbi - cymaint felly nes bod y gamp wedi esgor ar chwedlau ac arwyr. Rydw i’n Gymro balch (fel y gallwch ei weld!) ac i mi, does unman yn debyg i gartref, mae hynny’n sicr.

Llun o Fae Three clogwyni wedi ei gymryd o dwyni yn edrych allan ar y tri chlogwyni a'r môr
Bae’r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr, Abertawe, De Cymru

Mil harddach wyt...

Rydw i wedi teithio gryn dipyn ac wedi gweld rhai o’r llefydd harddaf yn y byd a byddwn i’n dweud bod Cymru ymhlith yr harddaf.

Mae yna wastad rhywle i fynd am drip yn y car neu daith feicio gyda’r teulu. Rydw i wrth fy modd yn rhoi picnic at ei gilydd, dilyn y ffordd a dod o hyd i fan mewn parc cenedlaethol wedi ei amgylchynu gan filltiroedd ar filltiroedd o wyrddni. Gallwch fod ar eich pen eich hun a pheidio â gweld enaid byw am oriau, ac eto deimlo’n gwbl ddiogel a bod croeso ichi yno.

Mae cymaint o bethau i’w gwneud, ond weithiau yr heddwch a'r tawelwch rydw i’n ei fwynhau fwyaf. Mynd am dro a chael amser i mi fy hun, mae’n hyfryd fod digonedd o lefydd i grwydro.

Un o fy hoff lefydd i ymweld ag ef yn ddiweddar yw Dinbych-y-pysgod. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gwblhau ambell i gystadleuaeth Ironman yno ac rydw i wedi dod i adnabod yr ardal yn dda. Mae hi’n dref bysgota mor hardd ac iddi un o’r traethaf glanaf yn y byd. Er fy mod i’n ymwelydd cyson, rydw i’n dal i feddwl ei fod fel cerdded i mewn i olygfa cerdyn post. Mae mor brydferth.

Shane Williams mewn wetsuit yn rhedeg i'r môr wrth ymarfer ar gyfer triathlon Ironman Wales ar Draeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod.
Shane Williams yn rhedeg ar Draeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod wrth ymarfer ar gyfer triathlon Ironman Wales.
Shane yn hyfforddi ar gyfer treiathlon Ironman Cymru ar Draeth y Gogledd yn Ninbych-y-pysgod

Cymru a’r byd

Un o’r pethau sydd wedi fy nharo i yw nad oes ots i ble yr ewch chi yn y byd, fe ddewch chi o hyd i rywun sydd â chysylltiad â Chymru. Efallai na fyddant wedi teithio i Gymru eu hunain, ond byddant yn gwybod am enw tref neu frand sy’n cael ei gynhyrchu yma.

Pan oeddwn i yn Japan, byddwn i’n mynd â photeli bach o wisgi Penderyn i bobl gael ei flasu. Roeddwn i eisiau i bobl ddeall Cymru a’n diwylliant ni... ac er syndod i mi, roedd rhai o’r trigolion lleol wedi clywed amdano yn barod! Mae’r cyfan yn dangos ein bod ni fel gwlad fach yn gallu mynd yn bell.

Twitter URL

Mae pobl wastad yn sôn am ba mor gyfeillgar a chroesawgar maen nhw’n gweld Cymru. Rydw i’n caru hynny. Rydw i’n hoff o feddwl ein bod ni’n reit hamddenol am bethau ond ein bod ni hefyd wrth ein boddau’n cynnig croeso! Mae’n union fel crwydro Cymru – gallwch chi fod yng nghanol unman i brofi tawelwch llwyr neu roi cynnig ar weithgaredd fydd yn cyflymu’r adrenalin yn yr un lle. Does dim llawer o wledydd eraill rydw i wedi ymweld â nhw ar draws y byd sy’n gallu cynnig hynny...

Shane yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys.
Shane yn beicio yn y Mynyddoedd Du ym Mannau Brycheiniog, Powys

Straeon cysylltiedig