Dwi wedi bod yn y diwydiant gemau fideo ers dros 20 mlynedd

Fe wnes i dreulio 19 mlynedd yn byw a gweithio yn America, yn Efrog Newydd ac yn Hollywood, gyda fy ngŵr Lee. Draw fan’na, fe wnaethon ni weithio ar fawrion byd-enwog fel Grand Theft AutoBioshock a Borderlands. Ers i ni symud, y peth mwyaf deniadol am Gymru i ni yw’r lefel uchel o uchelgais o blaid y diwydiant gemau fideo, a’r mynediad i gyllid a gawson ni. Pryd bynnag rydyn ni eisiau gwneud, gallwn siarad â Llywodraeth Cymru am anghenion y diwydiannau creadigol ac am yr hyn mae’n ei gymryd i dyfu busnes. Dydych chi ddim yn cael hynny yn unman arall.

Mae Cymru wedi teimlo fel ail gartref erioed

Dyma ble cafodd Lee ei fagu ac rydym ni wedi ymweld sawl gwaith y flwyddyn erioed, ond roedden ni eisiau bod yn nes at deulu Lee, sy’n byw ymhobman rownd de Cymru. Bydden ni’n dod drosodd ar deithiau hir, gyda’n mab ni. Byddai e’n cael ei syfrdanu gan yr wynebau cyfeillgar ac yna byddai’n torri’i galon pan fyddai’n amser i ni adael. Dwi’n dod o Arfordir Dwyreiniol America, a byddai pawb fan hyn yn holi ‘Beth am y tywydd?’ ond dydw i ddim yn seilio penderfyniadau bywyd ar hinsawdd. Fe wnaethon ni gyfnewid pwll nofio yn yr ardd am geffylau yn y cefn!

Logo Tiny Rebel Games
Darlun graffigol o'r meddyg sy'n Infinity gemau cyfrifiadur a ffonau symudol gan Tiny Rebel Games
Tiny Rebel Games a Doctor Who Infinity

Mae’n braf bod yn rhan o gymuned fyw

Ar ôl treulio 20 mlynedd mewn dinasoedd enfawr, rydym ni wrth ein bodd o gael bod yn rhywle mwy hamddenol. Cymuned o ryw 100 o bobl yw Rhiwderin, ble rydym ni’n byw. Rydym ni’n adnabod ein cymdogion i gyd, a gallwn fynd i’r siop leol, cael coffi, a tharo ar rywrai y byddwn ni’n eu nabod.

Rydym ni’n deulu entrepreneuraidd iawn

Prynodd fy nhad yng nghyfraith gwmni Whitehead Building Services, a’i ymestyn, a chreodd dau o fy mrodyr yng nghyfraith Fragdy Tiny Rebel yng Nghasnewydd. Mae hi wedi bod yn gyffrous bod yma, tra bod pawb yn dechrau busnesau. Mae yna uchelgais ar gael yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru i gynhyrchu pob math o adloniant - ffilm, teledu, gemau fideo neu aml-gyfryngol. Mae’r prifysgolion yn cefnogi hyn. Mae’r ddau ohonom ni’n gymrodyr gwadd ym Mhrifysgol De Cymru, gan weithio gyda’i rhaglen gemau fideo. Maen nhw’n ein helpu ni i greu cyfleoedd i fyfyrwyr mewn datblygu gemau fideo yng Nghymru, er mwyn eu harbed rhag gorfod symud i ffwrdd i Fryste neu Lundain.

Susan Cummings, Tiny Rebel Games
Susan Cummings, Cynhyrchydd Gweithredol a Sefydlydd Tiny Rebel Games

Mae llawer o ddoniau yng Nghymru

Mae cynifer o bobl ragorol yma’n barod, o ran artistiaid ac awduron llyfrau comics, ac rydym ni’n trosglwyddo’r neges nad oes yn rhaid i gêm fideo fod wedi cael ei gwneud o’r dechrau tan y diwedd yng Nghymru er mwyn cynnwys pobl greadigol o Gymru fel rhan o’r prosiect. Mae gan brifysgolion Cymru gymwyseddau craidd gwahanol, fel dylunio, celf, rhaglennu a pheirianneg. Bydd tynnu’r holl bobl hynny i gydweithio’n mynd gryn dipyn o’r ffordd at wthio agwedd entrepreneuraidd datblygu gemau fideo yma.

Rydym ni eisiau cynnwys cynifer o bobl â phosib

Dim ond y ddau ohonom ni yw Tiny Rebel Games, ond mae gennym ni nifer o bobl leol y byddwn ni’n cydweithio gyda nhw dro ar ôl tro. Ar un o’n gemau diweddaraf, gwnaed yr holl ysgrifennu a’r gwaith celf yng Nghymru. Mae ’na ffocws go iawn yn niwydiant gemau fideo Cymru ar ddweud stori a’r naratif, gan roi cyfle cyffrous i ddod â phobl o gefndiroedd gwahanol at ei gilydd i greu rhywbeth newydd a gwahanol. Yn fy marn i, dyna ran fawr o’r dyfodol.

Grant Jo Infinity Doctor Who a 3ydd meddyg papur wal Tiny Rebel Games
Mae Jo Grant a'r 3ydd Doctor yn ymddangos yn Doctor Who Infinity, Tiny Rebel Games

Straeon cysylltiedig