Fe wnaethoch chi astudio peirianneg yn wreiddiol yn y brifysgol – sut ddaethoch chi i gael gyrfa mewn sector mor arbenigol ag adeiladu cychod?

Rydw i wedi bod yn frwd iawn dros hwylio ers dros 35 o flynyddoedd. Ar ôl graddio o’r brifysgol, treuliais gyfnod yn gweithio mewn Technoleg Gwybodaeth ac ymgynghori rheoli, ond ro’n i’n gwybod fod angen i mi wneud rhywbeth gwahanol – a phenderfynais y byddai’n rhaid i mi weithio gyda chychod. Fe ges i swydd yn gweithio i Tony Castro Yacht Design, un o adeiladwyr cychod mwyaf dyfeisgar Prydain, am flwyddyn. Yna cymerais awenau busnes fy nhad, a elwid yn Gychod Swallow bryd hynny, yn 2004 pan benderfynodd ymddeol.

Matt Newland, o Swallow Yachts yn trafod y cwmni a Chymru.

Pa newidiadau ydych chi wedi’u gwneud ers cymryd y llyw?

Cychod cit oedd busnes fy nhad - yn ei hanfod, badau wedi’u pecynnu’n fflat y byddai pobl yn eu prynu ac yn eu hadeiladu drostyn nhw eu hunain. Roedd y farchnad a’r elw’n fach. Doedd e ddim yn gwneud digon o arian i ennill bywoliaeth go iawn, a gwyddwn y byddai’n rhaid i ni adeiladu’r busnes. Dechreuodd Swallow Yachts adeiladu cychod dydd ac iotiau bach, ac fe roddwyd y gorau i werthu cychod cit yn llwyr yn 2008. Dyna’r flwyddyn y symudon ni i leoliad newydd hefyd, am fod angen mwy o le a gweithdy arnom ni. Fe ymestynnon ni eto yn 2014, pan gawsom ni chwistrelliad o arian gan Gronfeydd Twf Economaidd Llywodraeth Cymru. Roedd hynny’n rhoi cyfle gwych i ni gynyddu ein gweithlu a chreu swyddi yng Nghymru.

Manylion y bachyn a'r gadwyn yn y gweithdy
Portread o sylfaenydd Swallow Yachts o flaen cwch
Cau manylion yr hoelion a drefnir mewn hambwrdd
Y rheolwr gyfarwyddwr Matt Newland, Swallow Yachts, Gwbert, Aberteifi

Rydych chi’n gwmni sy’n falch o’ch Cymreictod – allech chi ddychmygu gwneud yr hyn rydych chi’n ei wneud yn unman arall?

Ddim mewn gwirionedd. Mae gennym ni gysylltiadau teuluol maith â Chymru, a dyna’r prif reswm rydym ni wrth ein bodd yma. Ond mae’n lle gwych i adeiladu cychod hefyd. Mae angen llawer o le arnom ni, ac mae angen bod ger y dŵr, ac mae prisiau tir yng ngorllewin Cymru’n llawer mwy rhesymol nag yn y canolfannau hwylio traddodiadol ar hyd arfordir de Lloegr, ble lleolir llawer o’r cwmnïau morol. Mae llawer o bobl sgilgar a busnesau lleol rydym ni’n cydweithio â nhw. Ac mae cwsmeriaid wrth eu bodd i gael dod i hwylio ar brawf yn aber afon Teifi, ac allan i Fae Ceredigion. Mae’r golygfeydd godidog yn helpu i arddangos ein cychod ninnau ar eu gorau!

Yachts yn y gweithdy yn Swallow Yachts
Swallow Yachts, Gwbert, Aberteifi

Enwebwyd y Swallow Coast 250 am wobr Iot Ewropeaidd y Flwyddyn. Beth sydd mor arbennig am y model hwn?

Roeddem ni wrth ein bodd fod y Coast 250 wedi ennill enwebiad yn y categori ‘family cruiser’. Roedden ni’n mynd ben ben ag adeiladwyr cychod o bwys o Ewrop, fel Dufour a Hallberg-Rassy. Mae’n gynllun hollol newydd, y buom ni’n gweithio arno am ddwy flynedd, gan ddefnyddio llawer o wybodaeth o’r byd cychod modur. Mae’r Coast 250 bron yn 26 troedfedd ac mae lle i bump gysgu ynddo. Mae’n cyfuno cwch hwylio bach gwych ag injan fawr, sy’n beth rhyfeddol o anodd ei gyflawni. Nid yn unig bydd perchnogion yn cael manteision hwylio mewn iot â lefel perfformiad modern, ond hefyd maen nhw’n cael hyblygrwydd bad sy’n gallu mynd yn gyflym dan fodur pan nad oes gwynt. Ac mae modd ei dynnu ar drelar - gallwch ei roi’n sownd i gefn y car, ei dowio i’r arfordir, ac i ffwrdd â chi.

Yn agos at y crefftwr yn gweithio ar fochau'r cwch
Crefftwr sy'n gweithio ar weithdy hwylio yn Swallow Yachts
Crefftwyr yn Swallow Yachts, Gwbert, Aberteifi

Beth mae’n ei olygu i fod yn gwmni bach teuluol mewn sector moethus sy’n cael ei dra-arglwyddiaethu gan y bechgyn mawr?

Yn wahanol i rai o’r adeiladwyr cychod mwy o faint, gallwn ni greu iot sy’n cyd-fynd ag anghenion unigol ein cwsmeriaid. Os ydyn nhw’n dal iawn, er enghraifft, efallai fod angen gwely mwy o faint arnyn nhw. Does dim ots faint o hwyl gawsoch chi’n hwylio’r cwch, os yw eich traed chi’n hongian dros ben y gwely, fydd eich dydd chi ddim yn gorffen yn dda iawn. Mae’r gwasanaeth gwneud-i-fesuriad yn rhywbeth sy’n ein gosod ni ar wahân.

Mae gan berchnogion cychod Swallow enw am fod yn eithriadol deyrngar i’r brand. Beth maen nhw’n ei hoffi fwyaf am eich cychod chi?

Mae hynny’n wir – dwi ddim yn meddwl fod gennym ni gystadleuwyr yn yr ystyr draddodiadol, Os yw pobl yn hoffi’r hyn y mae ein cychod ni’n ei wneud, maen nhw eisiau cwch Swallow, a does dim byd arall yn gwneud y tro. Mae gennym ddilynwyr triw iawn yn y DU a thramor, ac mae ’na Gymdeithas Perchnogion Swallow poblogaidd hefyd. Ein prif gystadleuydd a dweud y gwir ydym ni ein hunain – y farchnad ail-law am gychod Swallow – sef y rheswm pam ein bod ni’n buddsoddi cymaint mewn ymchwil a datblygu. Rydym ni’n chwilio’n barhaus am ffyrdd o arloesi wrth gynllunio ein cychod. Yn y Coast 250, rwy’n meddwl fod hynny’n amlwg!

Y tu allan i weithdy'r Yachts bas
Y tu allan i Swallow Yachts, Gwbert, Aberteifi

Straeon cysylltiedig