Pan fyddwch chi’n darllen sgript, byddwch chi’n creu delwedd yn eich pen o ble mae’r cymeriadau’n byw

Fy ngwaith i yw dod o hyd i’r lle hwnnw yn y byd go iawn, ac yna perswadio’r cyfarwyddwr, y cynllunydd a’r tîm cynhyrchu mai dyma’r lle cywir. Fe fydda i’n cyflwyno tri neu bedwar dewis, ac unwaith y bydd y dewis wedi cael ei wneud, mae’n fater o drafod gyda’r perchennog, yr awdurdod lleol neu’r gymuned i weld a ydyn nhw’n fodlon i ni ddefnyddio’r lleoliad. Yna, rhaid symud ymlaen at gytundebau, trwyddedau, asesiadau risg a phopeth arall sydd yn rhaid eu cael er mwyn dod â hyd at 50 o bobl i mewn i dŷ, ffatri neu fath arall o leoliad. Mae’n broses hir, ofalus.

Aberystwyth, adeiladau gan gynnwys y Brifysgol
Newport Sands, Sir Benfro
Aberystwyth, Ceredigion a Thraeth Mawr, Trefdraeth, Sir Benfro

Dwi’n dwlu peidio â gwybod ble fydda i nesaf

Efallai mai yng Ngheredigion, fy sir enedigol i, y byddwn i, neu fe allwn i fod yn unrhyw le yng Nghymru. Dwi’n cael y fraint o weld lleoedd rhagorol. Dyw hi ddim yn bosib cael cip y tu mewn i blastai preifat fel arfer, ond dwi’n gallu dweud: "Dwi’n dod o gwmni teledu. Alla i edrych o gwmpas os gwelwch yn dda?" Fel arfer, mae pobl yn chwilfrydig ac yn fwy na pharod i adael i mi archwilio.

Fe ges i fy heintio â’r clefyd drama drwy wylio fy nhad

Mae ’na hanes cryf o ddrama amatur yng nghymdeithasau capeli Ceredigion. Byddwn i’n arfer mynd i weld fy nhad yn perfformio, ac roedd yn gyfareddol. Ond nid yr elfen berfformio yn unig oedd yn denu: ro’n i eisiau mynd tu ôl i’r llwyfan a gweld beth oedd yn digwydd tu ôl i’r set. Fe wnes i fynd i glwb drama lleol, ac yna ces i swydd yno drwy gyfrwng y Cynllun Hyfforddi Ieuenctid. Theatr oedd fy mywyd am ryw saith neu wyth mlynedd, nes i mi ddechrau gweithio yn y byd teledu fel rhedwr ar sioeau sgetsys doniol ar gyfer S4C. Fe dyfodd pethau o’r fan honno, ac mae’n dal i dyfu.

Pyllau Teifi
Defnyddiwyd Pyllau Teifi, i'r gorllewin o Bontrhydfendigaid, Ceredigion, wrth ffilmio Y Gwyll/Hinterland.

Mae pob prosiect yn wahanol, ond roedd Y Gwyll/Hinterland yn arbennig

Weithiau, fyddwch chi ddim hyd yn oed yn cael sgript, dim ond amlinelliad o’r bennod. Mae rhywun yn dweud: "Cer mas, dere ’nôl â lle da ac fe wnawn ni ffurfio’r cymeriad o gwmpas y lleoliad yna. Dyna ddigwyddodd ar Y Gwyll gyda Chwm Tŷ Nant, ger Talybont, yng Ngheredigion – lle gwyllt a hudolus. Prosiect arbennig arall i mi oedd Patagonia, ffilm am daith a gyfarwyddwyd gan Marc Evans, oedd yn dechrau ar Bont Hafren ac yn gorffen yng ngogledd Cymru. Ac un o’r pethau mwyaf heriol wnes i erioed oedd ffilm Ceri Sherlock, Cameleon, a leolir yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd angen i mi ddod o hyd i res o chwech o dai ynghanol nunlle. Fe gymerodd saith wythnos, ond fe ddois o hyd iddyn nhw: Teras Nantymwyn yn Rhandirmwyn, yng ngogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin.

Cwm Ty Nant, ger Talybont
Cwm Ty Nant, ger Talybont, Ceredigion.

Os ydych chi’n rhywun chwilfrydig, dyma’r swydd ddelfrydol

Fe fydda i’n treulio llawer o amser yn gyrru o gwmpas. Ar ôl dod o hyd i’r ardal dwi’n chwilio amdani, mae’n rhoi cyfle i mi ddod i adnabod y bobl leol – nhw yw’r rhai gorau i’w holi bob amser. Os ydych chi eisiau dod o hyd i sgubor ddiarffordd ynghanol nunlle, gofynnwch i ffermwr cyfagos. Erbyn hyn wrth gwrs, mae’r rhyngrwyd yn gwneud pethau’n haws, ond yn fy marn i, ffordd dyn diog o ddod o hyd i leoliadau yw hynny. Mae’n llawer brafiach mynd mas i guro ar ddrysau.

Ffordd sy'n arwain tuag at Gwbert o Mwnt, Ceredigion
Y ffordd sy'n arwain tuag at Gwbert o Mwnt, Ceredigion.

Pe bawn i’n cael, byddwn i’n gosod pob cynhyrchiad yng Ngheredigion

Ac nid yn unig am mai dyna ble ces i fy magu. Mae gan Geredigion gymaint i’w gynnig rhwng yr arfordir a’r mynyddoedd, a’r holl bentrefi bach yna. Mae’n lle rhagorol i weithio ynddo, ac mae’r cymorth gewch chi gan y cymunedau lleol yn anhygoel – mae estyn croeso i bawb i’r sir ym mêr eu hesgyrn.

Mwnt, Ceredigion
Mwnt, Ceredigion

Does dim angen mynd i unman arall. O fewn awr i Gaerdydd, gallwch fod ym Mannau Brycheiniog, ble gallwch ddod o hyd i anialdir diarffordd."

Mae gan Gymru gymaint o opsiynau, oherwydd ei amrywiaeth o dirweddau ac adeiladau

Does dim angen mynd i unman arall. O fewn awr i Gaerdydd, gallwch fod ym Mannau Brycheiniog, ble gallwch ddod o hyd i anialdir diarffordd. Mae yno gestyll, chwareli, pyllau a threftadaeth ddiwydiannol, neu weithfeydd dur cyfoes ym Mhort Talbot. Gallwch ddarganfod pensaernïaeth fodern anhygoel, adeiladau hanesyddol, clogwyni, cymoedd – dwi byth yn peidio â chael fy syfrdanu.

Chwarel Felinheli
Y Gorllewin drws Abaty Ystrad Fflur
Amgueddfa Lechi Cymru, Dinorwig, Gogledd Cymru a drws y gorllewin, Abaty Ystrad Fflur, Ceredigion.

Mae nawr yn adeg arbennig i fod yn rhan o'r diwydiant ffilmiau yng Nghymru

Pe bawn i’n gallu hollti fy hun yn dri, byddwn i’n gweithio 52 wythnos y flwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi peri fod cyllid ar gael i wneuthurwyr ffilm, ac mae’n denu cwmnïau o bob cwr o’r byd. Mae amrywiaeth o brosiectau’n dod yma, o gynyrchiadau Netflix a Sky i sioeau S4C a’r BBC. Mae yna gyfleoedd enfawr i unrhyw un sydd â diddordeb – nid yn unig mewn rheoli lleoliad, ond mewn gwaith goleuo, camerâu, sain a phopeth arall.

Straeon cysylltiedig