Prifysgol Aberystwyth

Lleoliad: Aberystwyth 

Nifer y myfyrwyr: 8,500 

Gwefan: aber.ac.uk

 

Myfyrwyr yn eistedd ar y lawnt y tu allan i adeilad y brifysgol
Prifysgol Aberystwyth

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872, sy’n golygu mai hi yw’r sefydliad prifysgol hynaf yng Nghymru gyfan. Mae’n rhagori o ran addysgu, ymchwil a phrofiad myfyrwyr. Mae 20 o adrannau academaidd sy’n cynnig astudiaeth israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol hynaf yn y byd.

Mae tref Aberystwyth yn lle gweddol rad i fyw, yn fwy diogel na llawer o leoedd eraill yn y DU a chanddi ddigon i gadw myfyrwyr yn brysur y tu hwnt i’w hastudiaethau. Mae’r campws yn edrych dros fae hyfryd Ceredigion.

Anrhydeddau: 

 • Prifysgol y flwyddyn am ansawdd yr addysgu (The Times and Sunday Times Good University Guide 2018 a 2019) 
 • 90% boddhad myfyrwyr yn gyffredinol (arolwg National Student Satisfaction 2018)

Prifysgol Bangor

Lleoliad: Bangor 

Nifer y myfyrwyr: 11,300 

Gwefan: bangor.ac.uk

Golygfa allanol o gampws prifysgol
Golygfa allanol o gampws prifysgol
 benyw a dau wryw yn sefyll wrth adeilad gyda phobl yn cerdded yn y cefndir
Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor, sydd wedi’i lleoli yng ngogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a dyfroedd Afon Menai, yn un o’r prifysgolion â’r golygfeydd gorau yn y DU. Fe’i sefydlwyd yn 1884 ac mae ganddi gydbwysedd gwych rhwng rhagoriaeth academaidd a phrofiad gwych i fyfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn cynnwys tri choleg sy’n gartref i 14 ysgol academaidd yn amrywio o’r celfyddydau, dyniaethau a gwyddorau. Mae ansawdd y cyrsiau a darlithwyr yn dda iawn – yn wir, sgoriodd Bangor yr ail orau yn y DU am hynny yn Whatuni Student Choice Awards 2018. Mae dros 200 o gymdeithasau a chlybiau i fyfyrwyr ymuno â hwy, ynghyd â Pharc Cenedlaethol Eryri i’w fwynhau fel gardd gefn. Mae trenau uniongyrchol i Fangor yn rhedeg o Lundain, Manceinion, Crewe a Chaerdydd.

Anrhydeddau: 

 • Prifysgol gorau yn y DU am ei chlybiau a chymdeithasau (WUSCA 2019) 
 • Gradd ysgrifennu creadigol gorau yng Nghymru (The Complete University Guide 2020)

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Lleoliad: Caerdydd 

Nifer y myfyrwyr: 11,000 

Gwefan: cardiffmet.ac.uk

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd (neu ‘Met Caerdydd’/'Cardiff Met', fel y’i gelwir yn lleol) yn brifysgol ganol dinas sy’n canolbwyntio ar ymarfer. Er i Met Caerdydd gael ei sefydlu yn 1996, fe ffurfiwyd ei fersiwn cyntaf yn 1865 pan agorwyd yr Ysgol Gelf. Mae’n adnabyddus am ei chyrsiau gradd o ansawdd uchel creadigol ac sy’n canolbwyntio ar chwaraeon.

Mae dau gampws, Campws Llandaf a Champws Cyncoed, y mae’r ddau ohonynt wedi’u lleoli yng Nghaerdydd. Ar eu traws y mae pum ysgol: Celf a Dylunio; Rheolaeth; Chwaraeon a Gwyddor Iechyd; Technolegau; Addysg a Pholisi Cymdeithasol. Ymhlith y cyn fyfyrwyr y mae’r newyddiadurwr Michael Buerk a’r arwr rygbi Syr Gareth Edwards.

Anrhydeddau: 

 • 95% o fyfyrwyr mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis i raddio (DHLE 2016) 
 • Gwobr arian am ragoriaeth addysgu (Teaching Excellence Framework 2017)

Prifysgol Caerdydd

Lleoliad: Caerdydd 

Nifer y myfyrwyr: 31,600 

Gwefan: cardiff.ac.uk

Golygfa allanol o gampws prifysgol
Prifysgol Caerdydd

Uchelgeisiol. Arloesol. Creadigol. Prifysgol Caerdydd yw’r sefydliad mwyaf o’i fath yng Nghymru a’r 10fed brifysgol fwyaf yn y DU. Mae wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru, a chanddi enw da yn fyd-eang fel man astudio o’r radd flaenaf.

Mae prifysgol Russell Group yn ymfalchïo yn ei hansawdd academaidd ac ymchwil trylwyr; mae’n bumed yn y DU am ansawdd ymchwil yn y Complete University Guide 2020. Pan ddaw hi at ddewis, mae 300 o gyrsiau gradd wedi’u rhannu i dros 20 o ysgolion. Mae 12 o’r ysgolion hyn yn y 10 uchaf am eu pwnc yn y DU.

Mae Prifysgol Caerdydd yn dal i ddefnyddio rhai o’r adeiladau trawiadol yn bensaernïol yr oedd yn eu meddiannu pan sefydlwyd hi yn 1883, ynghyd â chyfleusterau modern wedi’u hadeiladu i’r diben. Mae wedi’i lleoli yn rhan brysuraf Cymru pan ddaw hi at ddiwylliant, chwaraeon a busnes, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol.

Anrhydeddau: 

 • Prifysgol gorau yng Nghymru (The Complete University Guide 2020) 
 • 83% o foddhad myfyrwyr (National Student Survey 2018)

Prifysgol Abertawe

Lleoliad: Abertawe 

Nifer y myfyrwyr: 19,200 

Gwefan: swansea.ac.uk

Golygfa o’r awyr o’r brifysgol a’r traeth
Myfyrwyr yn cerdded i lawr grisiau, adeilad gyda gwyrddni
Campws Singleton, golygfa awyr ac Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe yn 1920 ac mae’n brifysgol wedi’i harwain gan ymchwil sy’n gyson yn perfformio’n dda o ran ansawdd addysgu a boddhad myfyrwyr. Mae ganddi ddau gampws, y mae’r ddau ar lan y dŵr yn Abertawe. Mae campws deiliog Parc Singleton yn edrych dros draeth Bae Abertawe, gyda Champws y Bae ar y traeth i’r dwyrain.

Mae saith coleg academaidd a dros 50 o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r brifysgol hefyd yn buddsoddi llawer o amser ac arian i ymchwil. Mae tua 90% o’i hymchwil o’r radd flaenaf neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran y gwahaniaeth y mae’n ei wneud i gymdeithas.

Y tu hwnt i academia, mae gan Brifysgol Abertawe fywyd cymdeithasol sy’n ffynnu. Mae 120 o gymdeithasau a 40 o glybiau chwaraeon, heb sôn am ddinas o adloniant a gweithgarwch y tu hwnt i’r brifysgol.

Anrhydeddau: 

 • Prifysgol y flwyddyn (WUSCAs 2019) 
 • Prifysgol y flwyddyn yng Nghymru (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

Prifysgol De Cymru

Prif leoliadau: Caerdydd, Casnewydd, Pontypridd 

Nifer y myfyrwyr: 23,500 

Gwefan: southwales.ac.uk

Golygfa allanol o gampws prifysgol
Gweithiwr gwrywaidd yn gweithio ar gyfrifiadur CEMAS-Canolfan Ragoriaeth mewn cymwysiadau symudol a gwasanaethau, Prifysgol De Cymru
Vista externa del campus universitario
Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru, myfyriwr yn CEMAS (Centre of Excellence in Mobile Applications and Services) ac adeilad ATRiuM, campws Caerdydd

Mae Prifysgol De Cymru yn brifysgol fodern ac uchelgeisiol sy’n ymdrechu’n galed i baratoi myfyrwyr at fywyd ar ôl graddio. Fe’i sefydlwyd yn 2013 ar ôl i Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru yng Nghasnewydd uno, dau sefydliad sy’n dyddio yn ôl dros 170 o flynyddoedd.

Gyda thri champws yn Ne Cymru (Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd) a champws yn Dubai, mae gan y brifysgol gyrhaeddiad eang a dewis o leoliadau. Mae gan y Brifysgol bedair cyfadran, sef: Busnes a Chymdeithas; Cyfrifiadura, Peirianneg a Chymdeithas; Diwydiannu Creadigol; Gwyddor Bywyd ac Addysg. O fewn y rhain ceir 12 ysgol sy’n cynnig arbenigedd pellach.

Anrhydeddau: 

 • Prifysgol seibr y flwyddyn (National Cyber Awards 2019) 
 • 95% o fyfyrwyr yn gyflogedig neu yn astudio ymhellach o fewn chwe mis i raddio (DHLE 2016)

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Lleoliadau: Sir Gâr, Ceredigion, Abertawe

Nifer y myfyrwyr: 10,000

Gwefan: uwtsd.ac.uk

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – neu UWTSD yn fyr – yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth sy’n addysgu myfyrwyr â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu ar ôl prifysgol. Ategir at addysgu a chyfarpar o ansawdd gyda chefnogaeth wych i fyfyrwyr.

Mae tri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru (Sir Gâr, Ceredigion, Abertawe), campysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham, gyda dros 70 o gyrsiau i ddewis ohonynt ar draws y bwrdd. Mae ei chwrs Ffasiwn a Thecstilau wedi’i restru’r gorau yn y DU yn nhabl cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020.

Anrhydeddau: 

 • Gorau yng Nghymru am y gymuned ddysgu (National Student Survey 2018) 
 • 8fed yn y DU am brifysgol y flwyddyn (WUSCA 2019)

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prif leoliad: Wrecsam 

Nifer y myfyrwyr: 
6,500 

Gwefan: glyndwr.ac.uk

 

 Golygfa allanol o gampws prifysgol
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o brifysgolion ieuengaf y DU. Fe’i sefydlwyd yn 2008 o sefydliadau addysgol a oedd yn bodoli’n barod. Daeth yr enw a’r ethos gan Owain Glyndŵr (c. 1349-1416), ysgolhaig mentrus o Gymru a oedd yn hoffi dysgu, Cymru, a chofleidio’r byd o’i amgylch.

Er bod y brifysgol yn weddol fach, mae ganddi bedwar campws yng Ngogledd Cymru (Plas Coch Wrecsam, Regent Street Wrecsam, Llanelwy a Llaneurgain) a champws lloeren yn Kingston-upon-Thames yn Llundain. Ar eu traws, mae 14 o ysgolion a nifer o gyrsiau gradd.

Mae gan y brifysgol gynlluniau uchelgeisiol i’r dyfodol, gan gynnwys prosiect Campws £60m 2025 i wella pob rhan o’i champysau.

Anrhydeddau: 

- Gwobr arian am ragoriaeth addysgu (Teaching Excellence Framework 2017) 

- Safle 11 o ran prifysgolion gorau’r DU am gyrsiau a darlithwyr (WUSCAs 2018)

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am astudio yng Nghymru a sut i wneud cais drwy ymweld â gwefan Astudio yng Nghymru.

Straeon cysylltiedig