If you are living outside of the UK you may need a UK visa to visit Wales. Wales is part of the United Kingdom and the UK-wide visa and immigration system. To find out more visit the UK Government Visas and Immigration website, where you can find specific guidance on visiting the UK after Brexit.

The Prince of Wales Bridge, River Severn
Pont Tywysog Cymru, afon Hafren

Ar y ffordd

Mae tri phrif gyswllt traffordd rhwng Cymru a Lloegr. Yr M4 yw’r llwybr cyflymaf o Lundain i dde Cymru, ac mae’n cyrraedd hyd at Bont Abraham yn Sir Gaerfyrddin. Wrth i chi fynd o Loegr i Gymru, byddwch chi’n croesi un o’r ddwy bont Hafren syfrdanol. Diddymwyd y tollau ar ddiwedd 2018.

Mae’r M50 yn cysylltu Sir Fynwy a’r canolbarth â llwybr yr M5 rhwng de a gogledd Lloegr, er mwyn cyrraedd canolbarth Lloegr, Gwlad yr Haf a Dyfnaint a thu hwnt. Yr M6 a’r M56 yw’r ffordd hawsaf i fynd i Fanceinion a gogledd Lloegr o ogledd Cymru, gan gysylltu â’r A55 ar hyd arfordir y gogledd.

Illustration of Fishguard Harbour
Wdig, Harbwr Abergwaun yn Sir Benfro

Dros y môr

Mae fferïau yn gweithredu rhwng arfordir gorllewinol Cymru a Gweriniaeth Iwerddon (Abergwaun neu Benfro i Rosslare, a Chaergybi i Ddulyn). Am fod y cychod yn hwylio mor aml, gallwch bicio drosodd i Iwerddon pan fyddwch chi’n aros yn y gorllewin, ac mae’r fferïau cyflymaf yn croesi mewn rhyw ddwy awr.

Mae gan Gymru chwe phorthladd sy’n derbyn llongau gwyliau mawr, gan gynnig ystod o wasanaethau a chyfleusterau: Casnewydd, Caerdydd ac Abertawe ar Fôr Hafren; Abergwaun ac Aberdaugleddau yn y gorllewin, a Chaergybi ym Môn.

Train passing by Conwy Castle
Castell Conwy, gogledd Cymru

Ar drên

Mae Prif Linell Reilffordd De Cymru yn cysylltu Llundain â Chasnewydd, Caerdydd, Abertawe a threfi eraill yn ne a gorllewin Cymru. Pan fydd y gwaith i drydaneiddio rhan o’r lein wedi’i gwblhau, bydd yr amser a gymerir i deithio rhwng Paddington yn Llundain a Chaerdydd yn cael ei docio o ychydig dros ddwy awr i ryw awr a 45 munud.

I bobl sy’n teithio i Gymru o dramor, dyw hi’n fawr o daith i Paddington ar y Trenau Tanddaearol o Orsaf Ryngwladol St. Pancras, ble daw gwasanaethau Eurostar o Baris, Brwsel a chanolfannau eraill ar gyfandir Ewrop i ben eu taith. Gall teithwyr sy’n dod i’r DU drwy feysydd awyr Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton neu Ddinas Llundain deithio ar y trên i orsafoedd eraill yn Llundain a throsglwyddo i Paddington ar drên tanddaearol ar gyfer dal trên i dde Cymru.

Caerdydd Canolog yw gorsaf fwyaf prysur Cymru. Yn ogystal â gwasanaeth Llundain, bydd trenau’n gadael oddi yma’n rheolaidd i ganolfannau sy’n cynnwys Bryste, Birmingham, Portsmouth, Southampton, Manceinion ac Amwythig. Dyma ganolbwynt y rhwydwaith rhanbarthol sy’n gwasanaethu Cymoedd De Cymru hefyd. Ers mis Hydref 2018, mae gwasanaethau trên yng Nghymru ac o gwmpas y Gororau yn cael ei redeg gan Drafnidiaeth Cymru.

Gellir cyrraedd rhannau eraill o Gymru o Loegr ar hyd llinellau rheilffyrdd eraill. Mae trenau uniongyrchol o Euston yn Llundain a Manceinion i Landudno, Bangor a Chaergybi; ac mae gwasanaeth o Birmingham, Amwythig a Crewe i arfordir gogledd Cymru, Penrhyn Llŷn a Cheredigion.

 

Mae National Rail Inquiries yn ffynhonnell wybodaeth ar gyfer holl wasanaethau rheilffyrdd teithwyr yn y DU.

Illustration of Cardiff Airport
Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, Y Rhws, de Cymru

Yn yr awyr

Lleolir Maes Awyr Caerdydd ychydig y tu allan i’r brifddinas, a cheir gwasanaethau bws a thrên rheolaidd i ganol y ddinas ac i rannau eraill o dde Cymru. Treuliwch 80 munud yn yr awyr, ac rydych chi mewn canolfannau Ewropeaidd fel Amsterdam a Paris, a cheir gwasanaeth domestig rheolaidd i leoliadau sy’n cynnwys Newcastle, Caeredin, Glasgow, Aberdeen a Belffast. Gallwch hedfan i Ynys Môn mewn 50 munud hefyd, a mwynhau golygfeydd digymar dros dirwedd hardd Cymru.

Ers mis Mai 2018, mae hediad dyddiol gan Qatar Airways yn mynd rhwng Caerdydd a Doha. Mae’n cysylltu Cymru â mwy na 150 o ganolfannau ar draws chwe chyfandir, gan gynnwys teithiau i ac o Awstralia, Japan, Gwlad Thai, India, De Affrica, Hong Kong a China.

Er mai Caerdydd yw maes awyr mwyaf Cymru o bell ffordd, mae’n hawdd cysylltu â’r wlad o feysydd cyfagos yn Lloegr hefyd. Ar gyfer gogledd Cymru, mae Maes Awyr John Lennon Lerpwl a Maes Awyr Manceinion yn gyfleus (dim ond rhyw 60km neu 40 milltir o Wrecsam).

Mae Maes Awyr Birmingham tua awr a hanner o’r Trallwng neu Drefynwy, ar gyfer cysylltu â’r canolbarth neu dde-ddwyrain Cymru. Mae hi’n cymryd rhyw 90 munud i yrru i Faes Awyr Bryste o Gaerdydd, a cheir gwasanaeth bws rheolaidd o Gaerdydd. Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Heathrow Llundain oddi ar yr M4, ac o’r gwasanaethau trên cyflym i dde Cymru drwy Paddington neu Reading.

Os ydych yn byw tu allan i’r DU mae’n bosib y byddwch angen fisa o’r DU er mwyn ymweld a Chymru. Mae Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig ac o’r system visa a mewnfudo sy’n gweithredu ar draws y DU. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach, lle gewch ganllawiau uniongyrlchol ynglŷn ag ymweld a’r DU ar ôl Brexit.

Dolenni cysylltiedig:

Straeon cysylltiedig