If you are living outside of the UK you may need a UK visa to visit Wales. Wales is part of the United Kingdom and the UK-wide visa and immigration system. To find out more visit the UK Government Visas and Immigration website, where you can find specific guidance on visiting the UK after Brexit.

Pont y Tywysog Cymru, afon Hafren
Pont Tywysog Cymru, afon Hafren

Ar y ffordd

Mae tri phrif gyswllt traffordd rhwng Cymru a Lloegr. Yr M4 yw’r llwybr cyflymaf o Lundain i dde Cymru, ac mae’n cyrraedd hyd at Bont Abraham yn Sir Gaerfyrddin. Wrth i chi fynd o Loegr i Gymru, byddwch chi’n croesi un o’r ddwy bont Hafren syfrdanol. Diddymwyd y tollau ar ddiwedd 2018.

Mae’r M50 yn cysylltu Sir Fynwy a’r canolbarth â llwybr yr M5 rhwng de a gogledd Lloegr, er mwyn cyrraedd canolbarth Lloegr, Gwlad yr Haf a Dyfnaint a thu hwnt. Yr M6 a’r M56 yw’r ffordd hawsaf i fynd i Fanceinion a gogledd Lloegr o ogledd Cymru, gan gysylltu â’r A55 ar hyd arfordir y gogledd.

Llun o Harbwr Abergwaun
Wdig, Harbwr Abergwaun yn Sir Benfro

Dros y môr

Mae fferïau yn gweithredu rhwng arfordir gorllewinol Cymru a Gweriniaeth Iwerddon (Abergwaun neu Benfro i Rosslare, a Chaergybi i Ddulyn). Am fod y cychod yn hwylio mor aml, gallwch bicio drosodd i Iwerddon pan fyddwch chi’n aros yn y gorllewin, ac mae’r fferïau cyflymaf yn croesi mewn rhyw ddwy awr.

Mae gan Gymru chwe phorthladd sy’n derbyn llongau gwyliau mawr, gan gynnig ystod o wasanaethau a chyfleusterau: Casnewydd, Caerdydd ac Abertawe ar Fôr Hafren; Abergwaun ac Aberdaugleddau yn y gorllewin, a Chaergybi ym Môn.

Trên heibio Castell Conwy
Castell Conwy, gogledd Cymru

Ar drên

Mae Prif Linell Reilffordd De Cymru yn cysylltu Llundain â Chasnewydd, Caerdydd, Abertawe a threfi eraill yn ne a gorllewin Cymru. Pan fydd y gwaith i drydaneiddio rhan o’r lein wedi’i gwblhau, bydd yr amser a gymerir i deithio rhwng Paddington yn Llundain a Chaerdydd yn cael ei docio o ychydig dros ddwy awr i ryw awr a 45 munud.

I bobl sy’n teithio i Gymru o dramor, dyw hi’n fawr o daith i Paddington ar y Trenau Tanddaearol o Orsaf Ryngwladol St. Pancras, ble daw gwasanaethau Eurostar o Baris, Brwsel a chanolfannau eraill ar gyfandir Ewrop i ben eu taith. Gall teithwyr sy’n dod i’r DU drwy feysydd awyr Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton neu Ddinas Llundain deithio ar y trên i orsafoedd eraill yn Llundain a throsglwyddo i Paddington ar drên tanddaearol ar gyfer dal trên i dde Cymru.

Caerdydd Canolog yw gorsaf fwyaf prysur Cymru. Yn ogystal â gwasanaeth Llundain, bydd trenau’n gadael oddi yma’n rheolaidd i ganolfannau sy’n cynnwys Bryste, Birmingham, Portsmouth, Southampton, Manceinion ac Amwythig. Dyma ganolbwynt y rhwydwaith rhanbarthol sy’n gwasanaethu Cymoedd De Cymru hefyd. Ers mis Hydref 2018, mae gwasanaethau trên yng Nghymru ac o gwmpas y Gororau yn cael ei redeg gan Drafnidiaeth Cymru.

Gellir cyrraedd rhannau eraill o Gymru o Loegr ar hyd llinellau rheilffyrdd eraill. Mae trenau uniongyrchol o Euston yn Llundain a Manceinion i Landudno, Bangor a Chaergybi; ac mae gwasanaeth o Birmingham, Amwythig a Crewe i arfordir gogledd Cymru, Penrhyn Llŷn a Cheredigion.

 

Mae National Rail Inquiries yn ffynhonnell wybodaeth ar gyfer holl wasanaethau rheilffyrdd teithwyr yn y DU.

Enghraifft o faes awyr Caerdydd
Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, Y Rhws, de Cymru

Yn yr awyr

Lleolir Maes Awyr Caerdydd ychydig y tu allan i’r brifddinas, a cheir gwasanaethau bws a thrên rheolaidd i ganol y ddinas ac i rannau eraill o dde Cymru. Treuliwch 80 munud yn yr awyr, ac rydych chi mewn canolfannau Ewropeaidd fel Amsterdam a Paris, a cheir gwasanaeth domestig rheolaidd i leoliadau sy’n cynnwys Newcastle, Caeredin, Glasgow, Aberdeen a Belffast. Gallwch hedfan i Ynys Môn mewn 50 munud hefyd, a mwynhau golygfeydd digymar dros dirwedd hardd Cymru.

Ers mis Mai 2018, mae hediad dyddiol gan Qatar Airways yn mynd rhwng Caerdydd a Doha. Mae’n cysylltu Cymru â mwy na 150 o ganolfannau ar draws chwe chyfandir, gan gynnwys teithiau i ac o Awstralia, Japan, Gwlad Thai, India, De Affrica, Hong Kong a China.

Er mai Caerdydd yw maes awyr mwyaf Cymru o bell ffordd, mae’n hawdd cysylltu â’r wlad o feysydd cyfagos yn Lloegr hefyd. Ar gyfer gogledd Cymru, mae Maes Awyr John Lennon Lerpwl a Maes Awyr Manceinion yn gyfleus (dim ond rhyw 60km neu 40 milltir o Wrecsam).

Mae Maes Awyr Birmingham tua awr a hanner o’r Trallwng neu Drefynwy, ar gyfer cysylltu â’r canolbarth neu dde-ddwyrain Cymru. Mae hi’n cymryd rhyw 90 munud i yrru i Faes Awyr Bryste o Gaerdydd, a cheir gwasanaeth bws rheolaidd o Gaerdydd. Mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Heathrow Llundain oddi ar yr M4, ac o’r gwasanaethau trên cyflym i dde Cymru drwy Paddington neu Reading.

Os ydych yn byw tu allan i’r DU mae’n bosib y byddwch angen fisa o’r DU er mwyn ymweld a Chymru. Mae Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig ac o’r system visa a mewnfudo sy’n gweithredu ar draws y DU. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach, lle gewch ganllawiau uniongyrlchol ynglŷn ag ymweld a’r DU ar ôl Brexit.

Dolenni cysylltiedig:

Straeon cysylltiedig