Arian wedi’i wneud yng Nghymru

Oeddech chi’n gwybod bod darnau arian y DU i gyd yn cael eu gwneud yma yng Nghymru? Mae’r Bathdy Brenhinol wedi’i leoli yn Llantrisant, yn ne ddwyrain Cymru. Ac nid darnau arian ar gyfer y DU yn unig sy’n cael eu gwneud yno ‘chwaith. Mae’n enwog ledled y byd am y traddodiad hir o grefftwaith ac ansawdd uchel y darnau arian sy’n cael eu creu yno. Mewn gwirionedd, dyma’r bathdy mwyaf blaenllaw yn y byd o safbwynt allforio, gan greu darnau arian ar gyfer dros 60 o wledydd ar draws y byd.

 

Archwiliad agos o ddarn o ddeg o geiniog ceiniog yn y Mintdy Brenhinol, Llantrisant
Darnau arian yn cael eu harddangos
Archwilio darnau arian hanner can ceiniog newydd ei bathu yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant a darnau arian wedi'u cynhyrchu yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant.

Fel sefydliad, mae’r Bathdy Brenhinol yn dyddio’n ôl dros 1000 o flynyddoedd ond agorwyd y safle presennol yn Llantrisant gan Ei Mawrhydi y Frenhines yn 1968. Mae tua 900 o bobl yn cael eu cyflogi yno ac mewn blwyddyn, bydd cymaint â phum biliwn o ddarnau arian yn cael eu cynhyrchu yno. Mae hynna’n swm enfawr o arian! Mae’r Bathdy Brenhinol hefyd yn creu medalau - gan gynnwys y rhai a gyflwynwyd yn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012.

Costau byw yng Nghymru

O’i gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig (DU), mae costau byw yma yng Nghymru yn isel. Mae cyfradd helaeth o’r boblogaeth yn mwynhau safon byw uchel. Gyda chymaint o ardaloedd gwledig ac ardaloedd arfordirol braf, fe welir bod nifer cynyddol o bobl yn symud i Gymru i chwilio am well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Mae’r costau wythnosol o ran bwyd, teithio ac adloniant yn tueddu i fod tua 15% yn is ar gyfartaledd yng Nghymru na gweddill y Deyrnas Unedig."

Wrth gwrs, mae costau byw yng Nghymru yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a faint rydych chi’n ei ennill. Mae cyflogau’n cymharu’n dda gyda’r cyflogau mewn sawl rhan o’r DU y tu hwnt i ddinasoedd mawr fel Llundain, Caeredin a Manceinion. Ar y cyfan, mae pobl yma’n ennill tua 11% yn llai na chyfartaledd y DU, ond tuedda’r costau wythnosol cyfartalog yng Nghymru ar gyfer pethau fel bwyd, teithio ac adloniant fod tua 15% yn is na gweddill y DU. Mae cost eiddo, sef gwariant misol mwyaf pobl fel arfer, yn sylweddol is yma hefyd. Fel arfer, byddwch yn talu 35% yn llai ar gyfartaledd am eiddo yng Nghymru o’i gymharu â gweddill y DU.

Bwyta ac yfed yn y Wright’s Food Emporium. Caerdydd
Bwyta ac yfed yn Wright’s Food Emporium, Caerdydd

Profiad y Bathdy Brenhinol

 

Profiad y Bathdy Brenhinol yw un o’r atyniadau twristaidd mwyaf poblogaidd yn ne Nghymru. Mae ar agor pob dydd ar gyfer gweld yr arddangosfeydd sy’n edrych ar hanes y Bathdy Brenhinol a’r modd y mae darnau arian yn cael eu dylunio, eu gwneud a’u cadw’n ddiogel rhag cael eu dwyn. Cewch gyfle hefyd i weld darnau arian hynod brin a gwerthfawr a medalau o wahanol gyfnodau.

Am fanylion pellach ynglŷn â’r hyn y gellwch ei brofi yn ystod eich ymweliad â Phrofiad y Bathdy Brenhinol ewch i wefan Croeso Cymru.

Medalau o Gemau Olympaidd Llundain 2012, wedi eu creu yn y Royal Mint Experience yn Llantrisant
Medalau yng nghanolfan y Royal Mint Experience yn Llantrisant
Medalau o Gemau Olympaidd Llundain 2012 a gafodd eu gwneud ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, Llantrisant a medalau ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, Llantrisant

Arian a bancio

Fel gweddill y Deyrnas Unedig, rydym yn defnyddio punnoedd sterling (£) yng Nghymru. Mae 100 ceiniog (c) i’r bunt (£). Ceir arian papur gwerth £5, £10, £20 a £50. Ceir darnau arian gwerth 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, £1 a £2.

Mewn trefi a dinasoedd mwy mae bron pobman yn derbyn cardiau credyd a debyd. O’r siopau adrannol mwyaf i’r boutiques annibynnol, o’r bwytai i’r caffis lleol, mae talu â cherdyn yn hawdd a hwylus gan gynnwys talu digyswllt. Mae peiriannau arian parod sy’n derbyn cardiau credyd a debyd rhyngwladol hefyd ar gael ar gyfer codi arian.

pâr yn cario bagiau siopa yn arcêd siopa yng Nghaerdydd
siopa yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant 2, Caerdydd
siopwyr yn cerdded yn Heol Eglwys Fair, Caerdydd gydag adeiladau yn y cefndir
Siopa yn Arcêd Morgan, Canolfan Siopa Dewi Sant 2 a Heol Eglwys Fair, Caerdydd

Straeon cysylltiedig