Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Neges Dydd Gŵyl Dewi

Neges Dydd Gŵyl Dewi gan Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Hoffwn i ddymuno Dydd Gŵyl Dewi Hapus ichi i gyd, lle bynnag rydych chi.

Mae ein diwrnod cenedlaethol ni’n gyfle inni ddathlu Cymru a phob peth sy’n ein gwneud ni mor falch o’r wlad fach ond grymus hon.

Diolch i’n cysylltiadau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cadarn, mae pobl ar draws y byd yn dal i fod yn ymwybodol o Gymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld lefelau mewnfuddsoddi na welwyd o’r blaen. Mae ein ffigurau twristiaeth wedi bod yn uwch nag erioed, ac mae ein cynnyrch Cymreig gwych yn cael ei allforio i bob cwr o’r byd.

Dw i am adeiladu ar y llwyddiannau hyn a chamu ymlaen yn hyderus i barhau i feithrin cysylltiadau newydd ar draws y byd.

Mae’r negodiadau Brexit yn parhau ac mae llawer o ansicrwydd a newidiadau o’n blaenau ni. Ond mae Cymru’n dal i fod yn wlad uchelgeisiol ac agored.

Yn ystod y cyfnod hwn o newid, rhaid inni weithio’n galetach nag erioed i godi proffil Cymru ar draws y byd. Felly, rydyn ni’n ehangu gweithrediadau Llywodraeth Cymru dramor, gan ddechrau drwy agor ein swyddfa newydd yn Montreal y mis hwn. Bydd swyddfeydd eraill yn cael eu hagor yn yr haf hefyd – yn Ffrainc, yr Almaen a Qatar. Bydd cynyddu ein presenoldeb dramor yn ein galluogi ni i ddiogelu ein marchnadoedd presennol a mynd ar ôl cyfleoedd masnachu a buddsoddi newydd. Bydd yn ein helpu ni i werthu Cymru i’r byd.

O’r 1af o Fai ymlaen, byddwn ni’n gallu teithio rhwng Caerdydd a Doha yn rheolaidd. Qatar Airlines fydd yn gweithredu'r llwybr newydd hwn, a fydd yn creu cysylltiadau newydd rhwng Cymru a gweddill y byd. O ganlyniad, bydd cyfleoedd economaidd, hamdden a theithio newydd yn codi i fusnesau Cymru ac i bobl Cymru. 

Gartref, byddwn ni'n dathlu 'Blwyddyn y Môr' yn 2018. Mae'r môr o'n cwmpas ni i dri chyfeiriad a bydd hon yn flwyddyn o ddathlu ein glannau chwedlonol a’n harfordir godidog, sy’n 870 o filltiroedd o un pen i’r llall.

Mae Cymru yn wlad brydferth gyda gorwelion eang, gwreiddiau dwfn a diwylliant sy’n cael ei gynrychioli gan ein nawddsant a oedd yn credu mewn gwneud y pethau bychain er lles y mwyafrif.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus i chi i gyd.